Privacy Statement Linda Vis dierencommunicatie

Linda Vis dierencommunicatie, gevestigd aan Via Strada Campagnate 1 te San Genesio ed Uniti (Italië), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Linda Vis, eigenaresse en Functionaris Gegevensbescherming van Linda Vis dierencommunicatie, is te bereiken via linda@lindavis.nl.

Contactgegevens

Linda Vis dierencommunicatie
0031 6 413 797 23
linda@lindavis.nl
www.lindavis.nl

Persoonsgegevens die Linda Vis dierencommunicatie verwerkt

Linda Vis dierencommunicatie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die ik verwerk: voor- en achternaam – adresgegevens – telefoonnummer – e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact met mij, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Linda Vis dierencommunicatie persoonsgegevens verwerkt

Linda Vis dierencommunicatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – jou te bellen of e-mailen over het aangevraagde consult – jou het verslag te sturen – het sturen van de factuur.

Geautomatiseerde besluitvorming

Linda Vis dierencommunicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Linda Vis dierencommunicatie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: – Microsoft Office 365 en WordPress.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Linda Vis dierencommunicatie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens / personalia / adresgegevens: 10-15 jaar digitaal – administratiearchief (facturen, betalingen etc.)

Delen van persoonsgegevens met derden

Linda Vis dierencommunicatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Linda Vis dierencommunicatie gebruikt

Linda Vis dierencommunicatie gebruikt technische, functionele, analytische en marketing cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Linda Vis dierencommunicatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij Linda Vis dierencommunicatie een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar linda@lindavis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Linda Vis dierencommunicatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Linda Vis dierencommunicatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met linda@lindavis.nl.